GEO 5 - programy pre zakladanie stavieb a geotechniku

Stiahnúť si cenník
Zodpovieme otázky
032/771 41 260911 90 50 20DONUM - Kucek Michal

GEO 5 je súbor programov určených k riešeniu základných geotechnických úloh. Ľahko pochopiteľný a ovládateľný systém pozostáva zo samostatných programov, ktoré majú rovnaké užívateľské rozhranie a vzájomné spolu komunikujú. GEO 5 vychádza z osvedčeného a rozšíreného systému GEO 4.

Programy GEO 5 rešpektujú obecné vlastnosti prostredia Windows. Hodnoty sa zadávajú v okne v dolnej časti obrazovky alebo pomocou aktívnych kót priamo na desktope. Každá zmena zadania je okamžite zobrazená na obrazovke, takže máte úplnú kontrolu o zadaných dátach. Jednotlivé režimy zadávania resp. výpočtu sa volia stlačením tlačítka na pravej strane obrazovky. Bez úžívateľskej príručky Ste schopní za niekoľko minút zadať a spočítať úlohu.

Kompatibilita s EC7-1 i inými svetovými normami vychádza z dvoch krokov:

 • možnosť zadania ľubovoľných súčineteľov výpočtu pre posúdenie podľa teórie medzných stavov (možnosť posúdiť jednotlivé návrhové prístupy podľa EC7-1 (EN 1997-1:2003) a zadať dielčie súčinitele podľa Národných aplikačných dokumentov) alebo previesť výpočet podľa stupňa bezpečnosti
 • zadanie výpočtu podľa postupov doporučených v Prílohách k EC7-1 (únosnosť plošného základu, únosnosť na skalnom podloží) a rozšírenie výpočtových možností o obecne známe teórie (výpočet zemných tlakov, účinkov zemetrasenia, sadanie).

Podstatním vylepšením je i zabudovanie definitívnej verzie normy na posudzovanie betóbových konštrukcií EC2 s možnosťou editácie a zmeny koeficientov výpočtu podľa jednotlivých Národných príloh. Program obsahuje i výpočty podľa ďalších noriem (napr. PN, BS, IS, ACI).

V prípade, že nepoznáte parametre zemín (zo skúšok alebo z geologického prieskumu), je vám k dispozícií zoznam zamín obsahujúci orientačné parametre jednotlivých typov zemín podľa ČSN 73 1001.

Prehľad programov GEO 5

 • MKP – geotechnické výpočty metódou konečných prvkov
 • Tunel – výpočty tunelov MKP

Zakladanie stavieb

 • Pätky – návrh a posúdenie plošných základov
 • Pilóta CPT – vyhodnotenie statickej penetračnej skúšky
 • Pilóty - Posúdenie a dimenzovanie osamelej pilóty
 • Doska – výpočet stropnej alebo základovej dosky MKP
 • Mikropilóta – posúdenie únosnosti mikropilóty
 • Nosník – výpočet nosníkov na pružnom podloží

Pažiace konštrukcie

Oporné konštrukcie

Stabilitné výpočty

Podzemné stavby

 • Tunel – výpočty tunelov MKP
 • Výrub – odhad deformácií terénu a ich dopadu na poškodenie

Sadanie

 • Sadanie – výpočet sadania terénu
 • Výrub – odhad deformácií terénu a ich dopadu na poškodenie

Digitálne modelovanie terénu

 • Terén – digitálny model terénu

V prípade, že už máte HW kľúč k produktovému radu FINE alebo GEO od iného predajcu, uveďte, prosím, do poznámky jeho sériové číslo. Potom si HW kľúč objednávať nemusíte. Inak ho, prosím, uveďte vo Vašej objednávke, pretože Vám ho musíme započítať.

Aktuálny cenník

GEO 5 - Geotechnika podľa Eurokódov cena
GEO5 Balík Profesionál – Všetky programy GEO5. Zľava 40% 9 276 €
GEO5 Balík Basic – Všetky programy GEO5 bez MKP, Výrub a Šachta. Zľava 38% 6 493 €
GEO5 TERÉN – Tvorba dig. modelu terénu, správca súborov pre ostatné programy. 927 €
GEO5 U-ZED – Posúdenie a dimenzovanie uholníkového múra. 370 €
GEO5 T-ZED – Gravitačný oporný múr podľa ČSN 73 0037. 370 €
GEO5 V-ZED  – Posúdenie a dimenzovanie vystuženého murovaného múra 370 €
GEO5 GABION – Výpočet gabionových múrov. 370 €
GEO5 PREFA – Posúdenie múrov tvorených z betónových alebo kamennych dielcov. 370 €
GEO5 TLAKY – Aktívny, pasívny tlak a tlak v kľude na obecnú konštrukciu. 370 €
GEO5 PATKY – Návrh a pos. plošných zákl. podľa ČSN 73 1001. Modul zvlastne tvary (stupne, kruh). 445 €
GEO5 PILOTY – Pos. osamelej piloty podľa koment. k ČSN 73 1002. Modul zaťažovacie krivky MKP. 445 €
GEO5 SKUPINA PILÓT – Skupina pilót a plávajúcich zákl. na pilótach, pružinová metóda (MKP) aj analytické riešenie 593 €
GEO5 PILOTA CPT – Vyhodnotenie statickej penetračnej skúšky. 445 €
GEO5 MIKROPILOTA – Posúdenie osamelej mikropiloty na normálovú silu (ťah a tlak). 370 €
GEO5 ŠACHTA – Návrh zvislej kruhovej šachty. 519 €
GEO5 PAŽENIE NÁV. – Návrh kotvených pažených konštrukcií, štetovnicová stena. 370 €
GEO5 PAŽENIE POS. – Výpočet paženej kotvenej steny, metóda závislých tlakov. 519 €
GEO5 STAB. SVAHU – Výpočet stability svahu podľa Bishopa a Sarmu. 519 €
GEO5 SKALNÝ SVAH – Určenie stability skalných svahov s ohľadom na typ zosuvu. 519 €
NOSNIK – Spojitý nosník na pružnom podloží (Winkler - Pasternak). 370 €
GEO5 MKP – Výpočty geotechnických úloh metódou konečných prvkov 1 669 €
TUNEL – Výpočty tunelov metódou konečných prvkov (rozšírenie modulu MKP) 1 669 €
PRÚDENIE – Výpočet ustáleného prúdenia v zemnom masíve (rozšírenie modulu MKP) 556 €
KONSOLIDÁCIA – Priebeh sadania terénu v čase (rozšírenie modulu MKP) 556 €
GEO5 HREB – Výpočet klincovaných svahov. 370 €
GEO5 VYSTUŽ. NÁSYPY – Výpočet a posúdenie vystužených násypov 445 €
GEO5 OPORA – Výpočet a posúdenie mostnej podpory 445 €
GEO5 VYRUB – Sadnutie terénu nad plytko uloženými podzemnými dielami 927 €
GEO5 SADANIE – Výpočet sadania terénu pri priťažení a zmene HPV. 370 €
DOSKA – Stropná alebo základová doska MKP, obsahuje Výstuž a DXF import - export 1 038 €

Poznámka:

Update - 10% ceny modulu / verzia, max 50%. Stály upgrade - update a upgrade - 15% ceny modulov ročne pre GEO5 a 10% ceny pre FIN EC. Množstevné zľavy: pre 3 až 4 moduly (GEO alebo FIN) zľava 5%, pre 5 až 8 moduly zľava 10%, pre 9 až 11 moduly zľava 15%, pre 12 až 14 modulovzľava 20%, pre 15 až 19 moduly zľava 25%, na 20 modulov zľava 30%. Výhodné balíky modulov - informujte sa na zľavy kompletov.

Výstupy v slovenčine - 21,90€ / modul. Cudzojazyčné výstupy GEO5 (E, PL, HU, SP, PO, RO, GR), FIN (E, DE) - EUR / modul / jazyk - 74,21€. V cene dodávky je CD s programom a dokumentáciou. 2 inšt. 60%, 3 inšt. až 5. inšt. 40%, multilicencia - 300% ceny, DEMO na CD bezplatne.HwUSB kľúč 59,75 €, sieť kľúč cca 80 až 120 EUR. Sieťový sw, prípl. 50%. Verzia všetkých programov pre školy 660,00 € + hw klúč.

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)