Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Rozsah platnosti

Obchodné podmienky definujú základné práva a povinnosti v obchodnom styku medzi kupujúcim a spoločnosťou DONUM spol. s r.o., prevádzka Weisseho 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, sídlo Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36323471, DIČ 2020183341, IČ DPH SK2020183341 (ďalej len predávajúci), tel./fax: 032 / 771 41 26, www.donum.sk, e-mail: donum@donum.sk.

1.2 Definícia kupujúceho

 • maloobchod – kupujúcim sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba s trvalým bydliskom alebo miestom podnikania na území SR
 • veľkoobchod – kupujúcim sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ), ktorá musí byť registrovaná spoločnosťou DONUM spol. s r.o., musí mať uzatvorenú právoplatnú dealerskú zmluvu (musí sa preukázať výpisom z OR alebo ŽL, kde predmetom podnikania je nákup a predaj software) a musí mať pridelené prístupové kódy na nákup cez e-shop. Zároveň musí mať sídlo na území SR.

2. Objednávka tovaru

2.1 Spôsob objednávky tovaru

Zákazník si môže objednať akýkoľvek software, ktorý je v ponuke internetového obchodu. K objednávaniu tovaru môže kupujúci využiť jeden z nasledujúcich spôsobov:

2.2 Náležitosti objednávky tovaru

Pre záväzné potvrdenie objednávaného software musí objednávka (cez e-shop alebo iným spôsobom) obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • typ, presný názov software a počet licencií podľa aktuálneho cenníka
 • cenu bez DPH za jednu licenciu podľa aktuálneho cenníka
 • obchodné meno kupujúceho, vrátane IČO a DIČ spoločnosti (ak ste platca DPH, je potrebné to uviesť – v e-shope postačí vyznačiť v príslušnom riadku)
 • priezvisko a meno (fyzické osoby)
 • priezvisko a meno kontaktnej osoby (právnickej osoby), na ktorú bude vypísaná registrácia
 • kompletná adresa sídla spoločnosti alebo fyzickej osoby (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • kompletná adresa doručenia (ulica, číslo, mesto, PSČ) – ak je iná, ako sídlo spoločnosti
 • spôsob dopravy resp. prevzatia tovaru
 • kontaktný telefón, fax alebo e-mail (pre prípadné spresnenie objednávky)

2.3 Potvrdenie objednávky

Po prijatí objednávky cez e-shop predávajúci potvrdí prijatie objednávky automatickým e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu. Po prijatí iného druhu objednávky bude táto objednávka potvrdená e-mailom, ak ho kupujúci uvedie (inak nebude prijatie objednávky potvrdené). Zároveň po príjatí objednávky bude kupujúcemu v priebehu 48 hodín doručená zálohová faktúra na ním vybrané produkty (e-mailom alebo faxom, ak sú uvedené, inak poštou – doporučene a 1. triedou). Originál zálohovej i koncovej faktúry bude predávajúcemu doručený spolu s objednanými produktmi.

Pri osobnom odbere je tovar nutné rezervovať vopred. Úhrada musí prebehnúť najneskôr pri osobnom odbere tovaru (platí iba pre BricsCAD).

Objednávka tovaru je záväzná po jej odoslaní, jej zrušenie musí byť vopred konzultované a odsúhlasené predajcom (faxom alebo e-mailom zo strany predajcu). Od momentu odoslania objednávky platia pre obe strany všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

2.4 Zrušenie objednávky

Nezáväznú objednávku je možné zrušiť bez akýchkoľvek storno poplatkov. Pri zrušení záväznej objednávky bude predajca oprávnený účtovať zmluvnú pokutu zo zálohovej platby vo výške max. 5 % z ceny objednaného software. Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom, resp. ak si kupujúci neprevezme tovar do dňa rezervácie. Záloha, uhradená za účelom rezervácie tovaru je po zrušení objednávky nevratná.

3. Platobné podmienky

3.1 Cena tovaru

Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom, platným v čase potvrdenia objednávky, ktorý je prístupný na stránkach spoločnosti. Predávajúci môže dohodnúť s kupujúcim osobité cenové podmienky – predovšetkým pri množstevných odberoch. Tieto však musia byť potvrdené e-mailom, prípadne inou formou (faxom alebo písomne – samostatnou cenovou ponukou).

3.2 Forma platby

 • v hotovosti – osobne pri prevzatí tovaru
 • dobierkou – platba pri prevzatí tovaru kuriérovi
 • zálohovou faktúrou – na základe záväznej objednávky (zálohová faktúra sa považuje za uhradenú, ak bola najneskôr v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho) – bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre

4. Odovzdanie a prevzatie tovaru

4.1 Spôsob prevzatia tovaru

 • osobne – v prevádzkových priestoroch predávajúceho
 • prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou (Slovenská pošta, UPS, TNT Expres). Pri zasielaní tovaru hradí náklady na prepravu predávajúci, ak nie je uvedené inak (doprava tovaru na území SR je v cene jednotlivých produktov).

4.2 Dodacia lehota

Aktuálne dostupný software (BricsCAD a CAD Decor), ktorý je preberaný osobne, je možné prevziať ihneď po uhradení zálohovej faktúry, prípadne pri osobnom odbere v sídle predajcu pri úhrade koncovej faktúry v hotovosti (informujte sa telefonicky o dostupnosti licencií na sklade).

Dodávka produktov spoločnosti FINE (statické programy GEO 5 a i.) a K – CAD (tepelná technika Svoboda software – AREA, TEPLO atď.) trvá max. 12 – 18 pracovných dní.

Pri odbere tovaru prepravnou (kuriérskou) spoločnosťou kupujúci obdrží dostupný tovar do 15 dní od úhrady zálohovej faktúry (pre BricsCAD do 48 hodín).

4.3 Nadobudnutie tovaru

Pri osobnom prevzatí obdrží kupujúci doklad o nadobudnutí software (faktúru a príjmový pokladničný doklad). V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude faktúra zaslaná spolu s tovarom. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamih jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru (max. do 24 hodín od prevzatia), inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Pri objednávke tovaru na dobierku kupujúci uhradí plnú cenu tovaru kuriérovi pri prevzatí tovaru. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

5. Záverečné ustanovenia

Predajca má výhradné právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť iba po vzájomnom odsúhlasení kupujúcim. Vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike. Kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho prijíma a súhlasí s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami.

6. Zasielanie cenníkov a informácií

Aktuálny cenník všetkých produktov je možné stiahnuť z webovej stránky spoločnosti podľa potreby, alebo môže byť pravidelne zasielaný na žiadosť zákazníka e-mailom. Prístup k dealerskému kontu majú len riadne zaregistrovaní dealeri.

Späť


Hlavná navigácia
Nachádzate sa

E-shop

Prihláste sa Registrujte sa

0 € košík (0 položiek)